PODMIENKY A USTANOVENIA

Prevádzkovateľ: Rostislav Borský

Názov obchodu: Vermikompostuj.cz

so sídlom Hošťálkova 37/677, Praha 6

identifikačné číslo: 08960046

zapísané v živnostenskom registri vedenom na Mestskom úrade v Prahe 6

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.vermikompostuj.cz.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky a ustanovenia„) Rostislava Borského, živnostníka, so sídlom Hošťálkova 37/677, Praha 6, IČO: 08960046 (ďalej len „Predajca„) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník„) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „Kúpna zmluva„) uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci„) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.vermikompostuj.cz (ďalej len„webová stránka„), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len„webové rozhranie obchodu“).
  • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  • Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
  • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
  • Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.
 2. ÚČET UŽÍVATEĽA
  • Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len„používateľský účet„). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje v používateľskom účte v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
  • Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
  • Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.
  • Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 3 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  • Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, resp. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.
 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.
  • Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
   • objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
   • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len„objednávka“).
  • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí (ďalej len„elektronická adresa kupujúceho„).
  • V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
   • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Hošťálkova 37/677, Praha 6;
   • v hotovosti pri dodaní na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke;
   • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 1738007043/3030 vedený u Rostislava Borského (ďalej len„účet predávajúceho„);
   • bezhotovostne cez PayPal;
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 6 Obchodných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 4 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 • Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
 • Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru – za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal.
  • V prípade, že sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok alebo v inom prípade, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vermikompostuj.cz.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 Obchodných podmienok, Predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  • Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • V prípadoch, keď kupujúci v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
  • Ak sa dar poskytuje kupujúcemu spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.
 2. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU
  • V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
  • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
  • V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.
  • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 3. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  • Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:
   • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
   • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
   • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo exemplára,
   • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
   • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
  • Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Inak je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
  • Ustanovenia uvedené v čl. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
  • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje predávajúci. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu o rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá sa nachádza v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy.
  • Kupujúci môže uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru osobne na adrese Hošťálkova 37/677, Praha 6, telefonicky na čísle +420 608 703 570 alebo e-mailom na adrese info@vermikompostuj.cz.
  • Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.
  • Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v článku.
  • Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, má nárok aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však predávajúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci tvrdí, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
  • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu byť upravené reklamačným poriadkom predávajúceho.
 4. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
  • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 lit. (e) Občianskeho zákonníka.
  • Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@vermikompostuj.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
  • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  • Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  • Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 5. OCHRANA ÚDAJOV
  • Informačná povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR„) súvisiace so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, vykoná Predávajúci prostredníctvom samostatného dokumentu.
 6. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.
  • Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho.
  • Kupujúci súhlasí s uskladnením tzv. cookies v jeho počítači. V prípade, že nákup je možné uskutočniť na webovej stránke a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez uloženia tzv. cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 7. PREDKLADANIE
  • Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľba práva podľa predchádzajúcej vety nezbavuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak uplatnili podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenie (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  • Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
  • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  • Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je pripojený k podmienkam.
  • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručenie

Praha, 20.2.2019

Scroll to Top