Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Vermikompostuj.cz, Rostislav Borský vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami o predaji tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Vermikompostuj.cz, Rostislav Borský, so sídlom Hošťálkova 37/677, Praha 6, identifikačné číslo: 76604756, zapísaná v obchodnom registri, živnostenský list č. ZIV/ U 1422/2010/Jun, vydaného živnostenským úradom v Prahe 6 (ďalej len„správca„).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú tieto: adresa pre doručovanie Hošťálkova 37/677, Praha 6, PSČ 169 00, e-mailová adresa info@vermikompostuj.cz, telefón +420 608 703 570.

1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

  1. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je, že toto spracovanie je nevyhnutné na:

2.1.1. plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 lit. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len„nariadenie“);

2.1.2. dodržiavanie právnych povinností vzťahujúcich sa na správcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä dodržiavanie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom vrátane dodania tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady alebo vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy, ako aj plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa.

3.2. Neexistuje automatické individuálne rozhodovanie správcu v zmysle čl. Predpis 22.

  1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.2. Doba, počas ktorej bude prevádzkovateľ uchovávať vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na iné marketingové aktivity vo vzťahu k vašej osobe (ak s týmto spracovaním súhlasíte), je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby a spoločnosti, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby, ktoré pre správcu poskytujú technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a uchovávania údajov. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú tretie strany, ako napríklad. prvých zástupcov, súdov na účely vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami. Okrem toho verejné orgány (napr. polícia).

5.2. Okrem toho príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia zákonných povinností môžu byť daňové úrady alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď to prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov.

6.2. Ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov bolo alebo je porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

6.3. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nemôže prevádzkovateľ zmluvu uzavrieť alebo plniť.

6.4. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi. To však nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom.

6.5. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka takéhoto priameho marketingu. Ak namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

Scroll to Top